ເພງ Lao - String Songs

ນິທານກ່ອນນອນ

ລະຫັດເພງ: 84466448 | ນັກຮ້ອງ: ປູກັບເເຈນ | ດາວໂຫຼດແລ້ວ: 0 | ລາຄາ: 1500

ທ່ອງຂຶ້ນໃຈ

ລະຫັດເພງ: 84466666 | ນັກຮ້ອງ: ປູກັບເເຈນ | ດາວໂຫຼດແລ້ວ: 0 | ລາຄາ: 1500

ກະລິ່ງກິ່ງກັບ

ລະຫັດເພງ: 84468446 | ນັກຮ້ອງ: ປູກັບເເຈນ | ດາວໂຫຼດແລ້ວ: 0 | ລາຄາ: 1500

ເວລາມັນສັ້ນ

ລະຫັດເພງ: 22777777 | ນັກຮ້ອງ: ໄຊ ປາຊີຟິກ | ດາວໂຫຼດແລ້ວ: 301 | ລາຄາ: 1500

ອາໂກ໋ຍ

ລະຫັດເພງ: 22551111 | ນັກຮ້ອງ: ເຈ້ຍ ປາຊີຟິກ | ດາວໂຫຼດແລ້ວ: 90 | ລາຄາ: 1500

ຂ້ອຍເຈັບຄົນດຽວ

ລະຫັດເພງ: 90009000 | ນັກຮ້ອງ: ແຕນ | ດາວໂຫຼດແລ້ວ: 10 | ລາຄາ: 1500

ແຟນຂ້ອຍເອງ

ລະຫັດເພງ: 07778888 | ນັກຮ້ອງ: ໂອລ້າ ແບັກອ໊າຍ | ດາວໂຫຼດແລ້ວ: 57 | ລາຄາ: 1500

ຢາກບອກ

ລະຫັດເພງ: 07775550 | ນັກຮ້ອງ: ໂອລ້າ ແບັກອ໊າຍ | ດາວໂຫຼດແລ້ວ: 2 | ລາຄາ: 1500

ຢາກບອກ

ລະຫັດເພງ: 07775555 | ນັກຮ້ອງ: ໂອລ້າ ແບັກອ໊າຍ | ດາວໂຫຼດແລ້ວ: 0 | ລາຄາ: 1500

ຖ້າຕ້ອງການ

ລະຫັດເພງ: 07771110 | ນັກຮ້ອງ: ໂອລ້າ ແບັກອ໊າຍ | ດາວໂຫຼດແລ້ວ: 6 | ລາຄາ: 1500

ຖ້າຕ້ອງການ

ລະຫັດເພງ: 07771111 | ນັກຮ້ອງ: ໂອລ້າ ແບັກອ໊າຍ | ດາວໂຫຼດແລ້ວ: 3 | ລາຄາ: 1500

ຂໍໂທດທີ່ຫຼົງຜິດ

ລະຫັດເພງ: 07776660 | ນັກຮ້ອງ: ໂອລ້າ ແບັກອ໊າຍ | ດາວໂຫຼດແລ້ວ: 15 | ລາຄາ: 1500

ຂໍໂທດທີ່ຫຼົງຜິດ

ລະຫັດເພງ: 07776666 | ນັກຮ້ອງ: ໂອລ້າ ແບັກອ໊າຍ | ດາວໂຫຼດແລ້ວ: 2 | ລາຄາ: 1500

ເຈົ້າມັນເກົ່າ

ລະຫັດເພງ: 07779990 | ນັກຮ້ອງ: ໂອລ້າ ແບັກອ໊າຍ | ດາວໂຫຼດແລ້ວ: 0 | ລາຄາ: 1500

ເຈົ້າມັນເກົ່າ

ລະຫັດເພງ: 07779999 | ນັກຮ້ອງ: ໂອລ້າ ແບັກອ໊າຍ | ດາວໂຫຼດແລ້ວ: 0 | ລາຄາ: 1500

ແຟນຂ້ອຍເອງ

ລະຫັດເພງ: 07778880 | ນັກຮ້ອງ: ໂອລ້າ ແບັກອ໊າຍ | ດາວໂຫຼດແລ້ວ: 3 | ລາຄາ: 1500

ບໍ່ຢາກໄດ້ຍິນ

ລະຫັດເພງ: 07777770 | ນັກຮ້ອງ: ໂອລ້າ ແບັກອ໊າຍ | ດາວໂຫຼດແລ້ວ: 0 | ລາຄາ: 1500

ບໍ່ຢາກໄດ້ຍິນ

ລະຫັດເພງ: 07777777 | ນັກຮ້ອງ: ໂອລ້າ ແບັກອ໊າຍ | ດາວໂຫຼດແລ້ວ: 2 | ລາຄາ: 1500

ຄຽງຂ້າງກັນ

ລະຫັດເພງ: 05002222 | ນັກຮ້ອງ: ຊຸ້ຍ | ດາວໂຫຼດແລ້ວ: 20 | ລາຄາ: 1500

ຄຽງຂ້າງກັນ

ລະຫັດເພງ: 05002221 | ນັກຮ້ອງ: ຊຸ້ຍ | ດາວໂຫຼດແລ້ວ: 6 | ລາຄາ: 1500

ນັກຮ້ອງດັງ

AB Normal

AB Normal AB Normal

Asia Songs

Asia Songs Asia Songs

Chickadeez, Ghoomar, Honey singh rap

ການຈັດອັນດັບ

1.

Lemonade

ລະຫັດເພງ: 00015766

2.

Full house

ລະຫັດເພງ: 00825444

3.

Horm kou larp pakse

ລະຫັດເພງ: 65666566

4.

Aern aiy sai mor neung

ລະຫັດເພງ: 01110011

5.

Mor nueng hong khue nong aern ha

ລະຫັດເພງ: 57771125