ອາລາບຳ: ເພງສາກົນຍອດນິຍົມ

01. Havana
ລອງຟັງ: 1455
ລະຫັດເພງ: 00010255
ລອງຟັງ: 2526
ລະຫັດເພງ: 00011199
ລອງຟັງ: 2223
ລະຫັດເພງ: 00011200
04. 21 Guns
ລອງຟັງ: 2224
ລະຫັດເພງ: 00011211
05. Taylor
ລອງຟັງ: 2222
ລະຫັດເພງ: 00011222
ລອງຟັງ: 2214
ລະຫັດເພງ: 00011233
ລອງຟັງ: 2232
ລະຫັດເພງ: 00011244
ລອງຟັງ: 2220
ລະຫັດເພງ: 00011255
ລອງຟັງ: 2217
ລະຫັດເພງ: 00011399
ລອງຟັງ: 2229
ລະຫັດເພງ: 00011400
ລອງຟັງ: 2208
ລະຫັດເພງ: 00011411
ລອງຟັງ: 2220
ລະຫັດເພງ: 00011422
13. Innocence
ລອງຟັງ: 2219
ລະຫັດເພງ: 00011433
ລອງຟັງ: 2234
ລະຫັດເພງ: 00011444
ລອງຟັງ: 2221
ລະຫັດເພງ: 00011455
ລອງຟັງ: 2212
ລະຫັດເພງ: 00011466
ລອງຟັງ: 2221
ລະຫັດເພງ: 00011477
ລອງຟັງ: 2267
ລະຫັດເພງ: 00011488
19. Kiss u up
ລອງຟັງ: 2218
ລະຫັດເພງ: 00011499
ລອງຟັງ: 2223
ລະຫັດເພງ: 00011500
ລອງຟັງ: 2212
ລະຫັດເພງ: 00011511
22. Long live
ລອງຟັງ: 2214
ລະຫັດເພງ: 00011522
ລອງຟັງ: 2217
ລະຫັດເພງ: 00011533
ລອງຟັງ: 2235
ລະຫັດເພງ: 00011544
25. Love song
ລອງຟັງ: 2218
ລະຫັດເພງ: 00011555
ລອງຟັງ: 2220
ລະຫັດເພງ: 00011566
27. Main song
ລອງຟັງ: 2226
ລະຫັດເພງ: 00011577
ລອງຟັງ: 2249
ລະຫັດເພງ: 00011588
29. LUV D.N.A
ລອງຟັງ: 2225
ລະຫັດເພງ: 00011599
ລອງຟັງ: 2220
ລະຫັດເພງ: 00011600
31. My love
ລອງຟັງ: 2277
ລະຫັດເພງ: 00011611
ລອງຟັງ: 2224
ລະຫັດເພງ: 00011622
ລອງຟັງ: 2275
ລະຫັດເພງ: 00011633
ລອງຟັງ: 2212
ລະຫັດເພງ: 00011644
ລອງຟັງ: 2228
ລະຫັດເພງ: 00011655
ລອງຟັງ: 2225
ລະຫັດເພງ: 00011666
ລອງຟັງ: 2224
ລະຫັດເພງ: 00011677
38. One love
ລອງຟັງ: 2225
ລະຫັດເພງ: 00011688
39. Poke face
ລອງຟັງ: 2225
ລະຫັດເພງ: 00011699
40. Proud
ລອງຟັງ: 2222
ລະຫັດເພງ: 00011700
41. Pyramid
ລອງຟັງ: 2226
ລະຫັດເພງ: 00011711
ລອງຟັງ: 2224
ລະຫັດເພງ: 00011722
43. Rich girl
ລອງຟັງ: 2222
ລະຫັດເພງ: 00011733
ລອງຟັງ: 2232
ລະຫັດເພງ: 00011744
ລອງຟັງ: 2222
ລະຫັດເພງ: 00011755
46. Rude boy
ລອງຟັງ: 2223
ລະຫັດເພງ: 00011766
ລອງຟັງ: 2228
ລະຫັດເພງ: 00011777
48. Save you
ລອງຟັງ: 2227
ລະຫັດເພງ: 00011788
ລອງຟັງ: 2243
ລະຫັດເພງ: 00011799
50. Soleded
ລອງຟັງ: 2228
ລະຫັດເພງ: 00011800
51. Solo
ລອງຟັງ: 2227
ລະຫັດເພງ: 00011811
52. Stereo
ລອງຟັງ: 2218
ລະຫັດເພງ: 00011822
ລອງຟັງ: 2217
ລະຫັດເພງ: 00011833
ລອງຟັງ: 2332
ລະຫັດເພງ: 00011844
55. Take of
ລອງຟັງ: 2218
ລະຫັດເພງ: 00011855
ລອງຟັງ: 2220
ລະຫັດເພງ: 00011866
ລອງຟັງ: 2235
ລະຫັດເພງ: 00011877
58. The show
ລອງຟັງ: 2223
ລະຫັດເພງ: 00011888
ລອງຟັງ: 2234
ລະຫັດເພງ: 00011899
60. The world
ລອງຟັງ: 2212
ລະຫັດເພງ: 00011900
ລອງຟັງ: 2217
ລະຫັດເພງ: 00011911
ລອງຟັງ: 2222
ລະຫັດເພງ: 00011922
ລອງຟັງ: 2210
ລະຫັດເພງ: 00011933
ລອງຟັງ: 2208
ລະຫັດເພງ: 00011955
ລອງຟັງ: 2231
ລະຫັດເພງ: 00011966
66. Whit you
ລອງຟັງ: 2218
ລະຫັດເພງ: 00011988
67. Wild one
ລອງຟັງ: 2213
ລະຫັດເພງ: 00011999
ລອງຟັງ: 2218
ລະຫັດເພງ: 00015255
ລອງຟັງ: 2222
ລະຫັດເພງ: 00015266
ລອງຟັງ: 2421
ລະຫັດເພງ: 00015277
ລອງຟັງ: 2220
ລະຫັດເພງ: 00015288
ລອງຟັງ: 2218
ລະຫັດເພງ: 00015299
ລອງຟັງ: 2217
ລະຫັດເພງ: 00015300
ລອງຟັງ: 2214
ລະຫັດເພງ: 00015311
ລອງຟັງ: 2218
ລະຫັດເພງ: 00015322
ລອງຟັງ: 2219
ລະຫັດເພງ: 00015333
77. You and I
ລອງຟັງ: 2247
ລະຫັດເພງ: 00015344
ລອງຟັງ: 2214
ລະຫັດເພງ: 00015355
ລອງຟັງ: 2225
ລະຫັດເພງ: 00015366
ລອງຟັງ: 2221
ລະຫັດເພງ: 00015377
ລອງຟັງ: 2211
ລະຫັດເພງ: 00015388
ລອງຟັງ: 2218
ລະຫັດເພງ: 00015399
83. Get low
ລອງຟັງ: 2219
ລະຫັດເພງ: 00015400
ລອງຟັງ: 2217
ລະຫັດເພງ: 00015411
85. Even you
ລອງຟັງ: 2357
ລະຫັດເພງ: 00015422
ລອງຟັງ: 2246
ລະຫັດເພງ: 00015433
ລອງຟັງ: 5753
ລະຫັດເພງ: 00825444
88. Baby
ລອງຟັງ: 4477
ລະຫັດເພງ: 00015455
89. Holiday
ລອງຟັງ: 2423
ລະຫັດເພງ: 00015466
90. Oath
ລອງຟັງ: 2248
ລະຫັດເພງ: 00015477
ລອງຟັງ: 2247
ລະຫັດເພງ: 00015488
ລອງຟັງ: 2250
ລະຫັດເພງ: 00015499
93. Tonight i
ລອງຟັງ: 2222
ລະຫັດເພງ: 00015500
ລອງຟັງ: 2245
ລະຫັດເພງ: 00015511
ລອງຟັງ: 2218
ລະຫັດເພງ: 00015522
ລອງຟັງ: 2239
ລະຫັດເພງ: 00015533
97. Kiss kiss
ລອງຟັງ: 2234
ລະຫັດເພງ: 00015544
ລອງຟັງ: 2227
ລະຫັດເພງ: 00015555
99. I like it
ລອງຟັງ: 2228
ລະຫັດເພງ: 00015566
ລອງຟັງ: 2213
ລະຫັດເພງ: 00015577
ລອງຟັງ: 2241
ລະຫັດເພງ: 00015588
ລອງຟັງ: 2220
ລະຫັດເພງ: 00015599
103. The reason
ລອງຟັງ: 2219
ລະຫັດເພງ: 00015600
104. Just dance
ລອງຟັງ: 2243
ລະຫັດເພງ: 00015611
105. Mean
ລອງຟັງ: 2221
ລະຫັດເພງ: 00015622
106. Bon bon
ລອງຟັງ: 2242
ລະຫັດເພງ: 00015633
ລອງຟັງ: 2217
ລະຫັດເພງ: 00015644
ລອງຟັງ: 2220
ລະຫັດເພງ: 00015655
ລອງຟັງ: 2256
ລະຫັດເພງ: 00015666
ລອງຟັງ: 2217
ລະຫັດເພງ: 00015677
111. Whenever
ລອງຟັງ: 2220
ລະຫັດເພງ: 00015688
112. Sweet love
ລອງຟັງ: 2226
ລະຫັດເພງ: 00015699
ລອງຟັງ: 2218
ລະຫັດເພງ: 00015700
ລອງຟັງ: 2217
ລະຫັດເພງ: 00015711
115. The climb
ລອງຟັງ: 2212
ລະຫັດເພງ: 00015722
ລອງຟັງ: 2215
ລະຫັດເພງ: 00015733
ລອງຟັງ: 2219
ລະຫັດເພງ: 00015744
118. Domino
ລອງຟັງ: 2224
ລະຫັດເພງ: 00015755
119. Lemonade
ລອງຟັງ: 6355
ລະຫັດເພງ: 00015766
ລອງຟັງ: 2211
ລະຫັດເພງ: 00015777
ລອງຟັງ: 2213
ລະຫັດເພງ: 00015788
122. I wanna go
ລອງຟັງ: 2217
ລະຫັດເພງ: 00015800
ລອງຟັງ: 2212
ລະຫັດເພງ: 00015811
124. She wolf
ລອງຟັງ: 2224
ລະຫັດເພງ: 00015822
ລອງຟັງ: 2222
ລະຫັດເພງ: 00015833
ລອງຟັງ: 2220
ລະຫັດເພງ: 00015844
127. Live it up
ລອງຟັງ: 2227
ລະຫັດເພງ: 00015855
128. Price tag
ລອງຟັງ: 2239
ລະຫັດເພງ: 00015866
ລອງຟັງ: 2217
ລະຫັດເພງ: 00015877
ລອງຟັງ: 2215
ລະຫັດເພງ: 00015888
131. Telephone
ລອງຟັງ: 2228
ລະຫັດເພງ: 00015899
ລອງຟັງ: 2216
ລະຫັດເພງ: 00015900
ລອງຟັງ: 2220
ລະຫັດເພງ: 00015911
134. Gold
ລອງຟັງ: 2222
ລະຫັດເພງ: 00015933
135. Brown eyes
ລອງຟັງ: 2226
ລະຫັດເພງ: 00015955
ລອງຟັງ: 2220
ລະຫັດເພງ: 00015966
137. Addicted
ລອງຟັງ: 2223
ລະຫັດເພງ: 00015988
ລອງຟັງ: 2216
ລະຫັດເພງ: 00016000
ລອງຟັງ: 2213
ລະຫັດເພງ: 00016011
ລອງຟັງ: 2217
ລະຫັດເພງ: 00016022
ລອງຟັງ: 2216
ລະຫັດເພງ: 00016033
142. Bubbly
ລອງຟັງ: 2221
ລະຫັດເພງ: 00016044
ລອງຟັງ: 2223
ລະຫັດເພງ: 00016055
ລອງຟັງ: 2219
ລະຫັດເພງ: 00016066
ລອງຟັງ: 2226
ລະຫັດເພງ: 00016077
ລອງຟັງ: 2218
ລະຫັດເພງ: 00016088
ລອງຟັງ: 2219
ລະຫັດເພງ: 00016099
ລອງຟັງ: 2227
ລະຫັດເພງ: 00016100
149. I do
ລອງຟັງ: 2223
ລະຫັດເພງ: 00016111
ລອງຟັງ: 2219
ລະຫັດເພງ: 00016122
151. I tried
ລອງຟັງ: 2222
ລະຫັດເພງ: 00016133
152. I won
ລອງຟັງ: 2214
ລະຫັດເພງ: 00016144
ລອງຟັງ: 2217
ລະຫັດເພງ: 00016155
154. It
ລອງຟັງ: 2224
ລະຫັດເພງ: 00016166
ລອງຟັງ: 2218
ລະຫັດເພງ: 00016177
ລອງຟັງ: 2221
ລະຫັດເພງ: 00016188
ລອງຟັງ: 2215
ລະຫັດເພງ: 00016199
158. Locked up
ລອງຟັງ: 2220
ລະຫັດເພງ: 00016200
159. Misery
ລອງຟັງ: 2217
ລະຫັດເພງ: 00016211
160. One time
ລອງຟັງ: 2222
ລະຫັດເພງ: 00016222
ລອງຟັງ: 2220
ລະຫັດເພງ: 00016233
ລອງຟັງ: 2214
ລະຫັດເພງ: 00013000
ລອງຟັງ: 2229
ລະຫັດເພງ: 00013011
164. She solf
ລອງຟັງ: 2209
ລະຫັດເພງ: 00013022
165. Smack that
ລອງຟັງ: 2221
ລະຫັດເພງ: 00013033
166. So what
ລອງຟັງ: 2216
ລະຫັດເພງ: 00013044
ລອງຟັງ: 2222
ລະຫັດເພງ: 00013055
ລອງຟັງ: 2217
ລະຫັດເພງ: 00013066
ລອງຟັງ: 1620
ລະຫັດເພງ: 00038211
ລອງຟັງ: 1626
ລະຫັດເພງ: 00039099
ລອງຟັງ: 1853
ລະຫັດເພງ: 00039260
ລອງຟັງ: 1846
ລະຫັດເພງ: 00039277
ລອງຟັງ: 267
ລະຫັດເພງ: 84369001
ລອງຟັງ: 269
ລະຫັດເພງ: 84369002

ນັກຮ້ອງດັງ

AB Normal

AB Normal AB Normal

Asia Songs

Asia Songs Asia Songs

Chickadeez, Ghoomar, Honey singh rap

ການຈັດອັນດັບ

1.

Lemonade

ລະຫັດເພງ: 00015766

2.

Full house

ລະຫັດເພງ: 00825444

3.

Horm kou larp pakse

ລະຫັດເພງ: 65666566

4.

Aern aiy sai mor neung

ລະຫັດເພງ: 01110011

5.

Mor nueng hong khue nong aern ha

ລະຫັດເພງ: 57771125